Hostingu teenusleping


                                      HOSTINGU TEENUSTE OSUTAMISE LEPING

Teenuse osutaja: Mikare Baltic OÜ, reg.kood 10464887, asukoht Tallinn, edaspidi nimetatud Teenindaja ja Klient, sõlmisid käesoleva lepingu alljärgnevas:

1. LEPINGU ESE

1.1. Teenindaja poolt hosting-teenuse kasutamise võimaldamine Kliendile. Hosting-teenuste all mõistetakse Hosting teenuste osutamist Kliendile üle Interneti. Konkreetse teenuse kirjeldus on leitav standardsena hinnakirjas või esitatud pakkumuses.

2. TEENUSTE OSUTAMISE KORD

2.1. Teenindaja võimaldab Kliendil kasutada valitud hostingpaketiga fikseeritud teenuseid kuutasu eest.
2.2. Teenindaja kohustub säilitama Kliendi elektronposti ning teisi andmeid sisu oma serveri(te)s lepingu kehtivusaja vältel.
2.3. Teenuste avamiseks loetakse kuupäeva, alates millest saab Kliendile edastati teenuse kasutamiseks vajalikud ligipääsud, kui pakkumises ei ole kokku lepitud teisiti.

3. LEPINGU KEHTIVUS

3.1. Käesolev leping jõustub teenuse tellimise hetkest ja on sõlmitud määramata ajaks.
3.2. Mõlemal poolel on õigus lõpetada Leping, informeerides seejuures sellest teist poolt kirjalikult ette vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva.

4. LEPINGU HIND JA ARVELDAMISE KORD

4.1. Kõikidele summadele lisandub käibemaks.
4.2. Teenuste fikseeritud maht ja maksumus on fikseeritud hinnakirjas või on esittaud pakkumuses.
4.3. Klient kohustub tasuma Teenindajale teenuste eest kord kuus jooksva kuu arve alusel, mis esitatakse jooksva kuu esimese 5 kalendripäeva jooksul maksetähtajaga 5 kalendripäeva emaili teel või e-arvena.
4.4. Arve(te) tasumisega viivitamise korral loeb Teenindaja Kliendi poolt tasumata summad viivisvõlgnevuseks, millelt Klient kohustub tasuma viivist 0,15% (null koma viisteist protsenti) viivist tasumata arve summast iga maksmisega viivitatud kalendripäeva eest.
4.5. Arvete hilinemine, kadumine ja muud võimalikud Teenindajast mitteolenevad põhjused ei vabasta Klienti võlgnevuste ja viiviste tasumise kohustusest.
4.6. Võimalikud häired andmeside teenuste kasutamisel (andmete puudumine võrgus, andmebaasi kättesaamatus ja muud häired) ei vabasta Klienti osutatud teenuste eest tasumise kohustusest.

5. TEENUSTE HOOLDUS

5.1. Kliendile võimaldatakse saada tasuta teenust puudutavat konsultatsiooni tööpäeviti kella 9.00 kuni 17.00 e-mailil support@mikare.net. Teenindaja reageerimisaeg on kuni 2 tööpäeva.
5.2. Teenindaja tagab Kliendile Teenuste kättesaadavuse ööpäevaringselt 24x7 põhimõttel.
5.3. Teenindaja tagab Kliendile uute virtuaalserverite loomise ja konfigureerimise Teenindaja serverarvutis hiljemalt 2 tööpäeva jooksul arvates virtuaalserveri loomiseks Kliendi poolt Teenindajale vajalike materjalide esitamisest ja domeeni registreerimise kohta kinnituse saamisest.
5.4. Teenindaja kohustub likvideerima serverarvutis avastatud virtuaalserverite tööhäired hiljemalt rikkest teatamise päevast arvestatuna 2 järgneva tööpäeva jooksul.

6. TEENINDAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

6.1. Teenindaja kohustub:
6.1.1. Tagama Kliendile Teenuste pideva kättesaadavuse ööpäevaringselt.
6.1.2. Vastama Kliendi saadetud Teenust puudutavatele e-mailidele 2 tööpäeva jooksul.
6.1.3. Tegema regulaarselt Kliendi andmetest varukoopiaid igal kalendripäeval 3 kalendripäevase säilivusega.
6.2. Teenindajal on õigus:
6.2.1. Peatada Teenuste osutamine juhul, kui Klient rikub käesoleva lepingu tingimusi, sh. arveldamise korda.
6.2.2. Lõpetada käesolev leping ühepoolselt tingimusteta 14 kalendripäeva jooksul alates Teenuste osutamise lõpetamisest juhul, kui Klient jätkab Lepingu tingimuste rikkumist vaatamata Teenindaja poolt emailiga Kliendi kontaktisikule saadetud Lepingu täitmise nõudmisele 14 kalendripäeva vältel.

7. KLIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

7.1. Klient on kohustatud:
7.1.1. Tasuma Teenuste eest Teenindaja poolt esitatud arvete alusel arvetel märgitud maksetähtaegadeks.
7.1.2. Koheselt informeerima Teenindajat virtuaalserverite töös avastatud riketest ja häiretest e-mailitsi aadressil support@mikare.net.

7.2. Kliendil on õigus:
7.2.1. Kasutada ööpäevaringselt oma virtuaalserverit ja Teenindaja poolt kinnitatud Kliendi kirjaliku tellimuse alusel Kliendi jaoks avatud elektronposti aadresse.
7.2.2. Lisada, muuta, kustutada elektronposti, FTP ja MySQL kontosid ja paroole.
7.2.3. Kasutada Teenust veebikeskkondade (sh kodulehe) ja e-mailide hoidmiseks.
7.2.4. Tellida Teenindajalt andmete taastamise varukoopialt ühekordse hinnaga 25€.
7.2.5. Tellida Teenindajalt serveripõhiseid lisatöid hinnaga 65€/h.

8. OSAPOOLTE VASTUTUS 

8.1. Pooltel on õigus nõuda tekitatud otseste kahjude hüvitamist juhul, kui kahju tekkimise aluseks on teise poole tegevus või tegevusetus.
8.2. Teenindaja ei vastuta kommunikatsioonivahendite kasutamisel arvutivõrgus kaduma läinud või hävinenud andmete eest.
8.3. Klient kannab iseseisvat vastutust autoriõiguse kaitse ja legaalsuse eest, mis puudutab tema poolt edastatavat informatsiooni.
8.4. Kliendi poolt edastatavat informatsiooni käsitletakse konfidentsiaalsena ning Teenindaja kohustub seda mitte edastama kolmandatele isikutele.
8.5. Pooled vabanevad vastutusest, kui lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmine või mittekohane täitmine oli tingitud vääramatust jõust, mille kestus on rohkem kui 30 kalendripäeva.

9. LEPINGU LÕPPEMINE, MUUTMINE JA TÄIENDAMINE 

9.1. Kõik lepingu muudatused ja täiendused vajavad kirjalikku vormi, st muudatused ja täiendused kehtivad ainult siis, kui nad on vormistatud kirjalikult lepingu Kliendi ja Teenindaja allkirjastatud lisa(de)na.
9.2. Leping loetakse automaatselt sõlmituks teenuse avamise järel esitatud arve tasumisega.
9.3. Kui lepingu muutmine ja täiendamine on vajalik seadusandluse muudatuste tõttu: so. juhul, kui lepingu mingi säte osutub seadusandluse muudatuste tõttu seadusandlusega vastuolus olevaks, on Teenindajal õigus ühepoolselt vastav lepingu säte uuega asendada. Seadusandluse muudatustest tingitud lepingu muutmisest ja täiendamisest on Teenindaja koheselt kohustatud informeerima Klienti.
9.4. Leping lõpeb automaatselt juhul, kui algab Kliendi (sund)lõpetamisprotsess või pankrotimenetlus.
9.5. Leping lõpeb automaatselt juhul, kui algab Teenindaja (sund)lõpetamisprotsess või tema suhtes algatatakse pankrotimenetlus.

10. KLIENDI JA TEENINDAJA VAHELISED TEATED

10.1. Pooltevahelised käesoleva Lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikus vormis, välja arvatud juhtudel, kui sellised teated on informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel teisele Poolele ei ole õiguslikke tagajärgi.
10.2. Teade loetakse kätteantuks, kui:
10.2.1. teade on üleantud allkirja vastu;
10.2.2. teade on saadetud postiasutuse poolt tähitud kirjaga teise Poole poolt näidatud aadressil ja postitamisest on möödunud 2 (kaks) kalendripäeva.
10.3.Informatsioonilist teadet võib edastada e-maili aadressi support@mikare.net kaudu.

11. KONFIDENTSIAALSUS

11.1. Teenindaja ja Klient kohustuvad hoidma kolmandate isikute ees saladuses kõik käesoleva lepingu ja teostatavate töödega seotu ning Teenindajale tööde teostamise käigus teatavaks saanud Kliendi mistahes informatsioon (sh. Kliendi ärisaladus) niivõrd, kuivõrd see ei ole vastuolus lepingu enese sätetega.

11.2. Konfidentsiaalsuskohustuse tõestatud rikkumisel kohustub punkti 11.1 rikkunud pool vastaspoole hüvitama teisele poolele trahvi 2’000€ (kaks tuhat) esimese nõudmise peale 3 tööpäeva jooksul nõudel märgitud pangakontole.

12. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

12.1. Käesolevast lepingust tulenevad lahkarvamused lahendatakse Kliendi ja Teenindaja läbirääkimiste käigus saavutatavate kokkulepete teel. Kokkulepete mittesaavutamise korral on vaidluste kohtuliku lahendamise kohaks Tallinna Linnakohus.

13. MUUD TINGIMUSED

13.1. Juhul, kui Klient ei täida käesoleva lepingu p.7.1.1. nimetatud kohustusi, so. jätab tähtajaks tasumata käesoleva lepingu p.4.2. ja 4.3. määratud 2 (kahe) kuu Teenuste maksumust, Teenindajal on õigus sulgeda Teenindaja serverarvutis hoitava Kliendi virtuaalserveri domeen ja e-mailid. Teenindaja on kohustatud teatama Klienti virtuaalserveri ja/või e-mailide sulgemisest.
13.2. Kliendi virtuaalserveri ja elektronposti aadresside taasavamiskeks kohustub Klient tasuma Teenindajale: 13.2.1. osutatud Teenuste eest tasumata jäänud võlgnevuse;

13.2.2. leppetrahvi summas 200 (kakssada) €.
13.3. Kõik lepingus reguleerimata küsimused lahendatakse lähtudes Eesti Vabariigi seadusandlusest.

Käesolev on hostingteenuste üldtingimustega leping, mis rakendub kõikidele klientidele, kes tellivad hostingteenuse hinnakirja alusel või pakkumuse alusel.